Sustainable Design and Development

طراحی و توسعه پایدار

خدمات طراحی و توسعه پایدار شرکت فام تک

  BIM
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات اقلیم پروژه
 • آنالیز انرژی و انتخاب بهینه سیستم های حرارتی و برودتی
 • شبیه سازی و تحلیل بر اساس آسایش حرارتی
 • شبیه سازی جریان هوا
 • آنالیز روشنایی و شبیه سازی نور
 • شبیه سازی آسایش بصری داخلی فضاهای ساختمان ها
 • آنالیز محیط و فضای باز
 • ارزیابی چرخه حیات و محاسبه تاثیرات زیست محیطی مصالح مصرفی در ساختمان
 • ارزیابی تاثیرات اجتماعی فرهنگی پروژه
 • ارزیابی تاثیرات اقتصادی پروژه های سبز و محاسبه برگشت سرمایه

شرکت فام تک آماده کمک به مجموعه شما می باشد!

تماس با ما